Wiki - HomePage

HomePage: diff v21 - v22
v21: 10/08/17 18:10 Sawyer X (‎Sawyer X‎)
v22: 12/08/17 16:30 Thomas Klausner (‎domm‎)
--- HomePage v21
+++ HomePage v22
@@ -21,4 +21,6 @@
 
     * [BadMovieNight]
 
-    * [Veg-friendly places]
\ No newline at end of file
+    * [Veg-friendly places]
+
+    * [BlogPosts]
\ No newline at end of file